این فرم جهت درخواست نیروی کار یا کارآموز ” دیجیتال مارکتر ” از آغازینو میباشد.💜