این فرم جهت درخواست کار و کارآموزی در عنوان شغلی ” کارشناس دیجیتال مارکتینگ ” با آغازینو میباشد.

لطفا آنرا با حوصله و دقیق کامل کنید.💜

درخواست کارآموزی