این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
Payment Information rafiki